Jibaku Shounen Hanako-kunToilet-bound Hanako-kun

/r/anime Episode Discussions

Episode 1 /u/ 3 comments 22 score 0 likes 0 dislikes
Episode 2 /u/ 1 comments 2 score 0 likes 0 dislikes
Episode 3 /u/ 1 comments 3 score 0 likes 0 dislikes
Episode 4 /u/ 10 comments 47 score 0 likes 0 dislikes
Episode 5 /u/ 1 comments 2 score 0 likes 0 dislikes